Get Adobe Flash player

Login

ปฏิทิน

August 2020
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
สื่อการสอนของคุณครู

ครูผู้สอน                                สื่อ

คุณครู ดารา   ปุยะติ                บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน


คุณครู ธรรมจักร  วีระพันธ์          การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ sketup


คุณครู สุรัตยา  แซ่ภู่                 วิชาเคมี    

  
คุณครู ศิวรินทร์  ตาละชีพ          บทเรียนวิชาคอมพิวเตอร์

 

ครูสุนันทา  นาเจริญ                  1. เพลงภาษาอังกฤษ


T.Russell soens 1. gif movie

ครูมยุรา  ถาพรผาด                  1. รู้ภาษาไทยไปกับครูมยุรา