Get Adobe Flash player

Login

ปฏิทิน

January 2020
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

voice62

writh

DLIT2016

tree

 art2

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
สื่อการสอนของคุณครู

ครูผู้สอน                                สื่อ

คุณครู ดารา   ปุยะติ                 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน


คุณครู ธรรมจักร  วีระพันธ์          การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ sketup


คุณครู สุรัตยา  แซ่ภู่                 วิชาเคมี    

  
คุณครู ศิวรินทร์  ตาละชีพ          บทเรียนวิชาคอมพิวเตอร์

 

ครูสุนันทา  นาเจริญ                  1. เพลงภาษาอังกฤษ


T.Russell soens 1. gif movie

ครูมยุรา  ถาพรผาด                  1. รู้ภาษาไทยไปกับครูมยุรา