Get Adobe Flash player

Login

ปฏิทิน

February 2019
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28

moodle2

Sketch

writh

DLIT2016

tree

 art2

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
PLCกับกลุ่มสาระกาเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม วันที่ 21 มค 2562

ท่านผอ.นายยรรยง วงค์คำจันทร์   รองผอ.นายวรวิทย์ กมล และรองผอ นายธงชัย  สวัสดี คณะผุ้บริหารโรงเรียนรัตนบุรีได้เป็นประธานในการพูดคุบพบปะ สังเกตุการ PLCกับกลุ่มสาระกาเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม  วันที่ 21 มค 2562
8343783436