Get Adobe Flash player

Login

ปฏิทิน

December 2019
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

voice62

writh

DLIT2016

tree

 art2

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
PLCกับกลุ่มสาระกาเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม วันที่ 21 มค 2562

ท่านผอ.นายยรรยง วงค์คำจันทร์   รองผอ.นายวรวิทย์ กมล และรองผอ นายธงชัย  สวัสดี คณะผุ้บริหารโรงเรียนรัตนบุรีได้เป็นประธานในการพูดคุบพบปะ สังเกตุการ PLCกับกลุ่มสาระกาเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม  วันที่ 21 มค 2562
8343783436