Get Adobe Flash player

Login

ปฏิทิน

January 2020
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

voice62

writh

DLIT2016

tree

 art2

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
กิจกรรม ประชุมจัดทำหลักสูตรโรงเรียน ปีการศึกษา 2562

นายยรรยง วงค์คำจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี
ประธานการประชุม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนรัตนบุรี ยึดตามหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและความต้องการของชุมชนเป็นหลัก
ผู้เข้าร่วมประชุมคือ
หัวหน้ากลุ่มสาระ/หัวหน้างานหลักสูตร/คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ชำนาญด้านการจัดหลักสูตร
ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสาตร์ 121
วันที่ 26/03/62

1. ครูสุภาพ พบบุญ
2. ครูยุพาพิน ช่วยวัฒนะ
3. ครูสุจิตรา กะการดี
4. ครูสุพจน์ เค้ากล้า
5. ครูอำนาจ ระวิพงษ์
6. ครูรัตติกร ภิรมย์ตระกูล
7. ครูจินตนา พิกุลแก้ว
8. ครูวัชรี กมล
9. ครูอ่อนสี ศรีเที่ยง
10. ครูสุนันทา นาเจริญ
11.ครูพิรุณนี สายยศ 
12.ครูปราณีต เหล่าสกุล
13.ครูภูมินทร์ นันทพันธ์
14.ครูสุเทพ กรุงพิทักษ์
15. ครูนิทัศน์  เข็มทอง
16. ครูไกรษร  คงยืน
17. ครูพัชราพรรณ บุญยืน
18. ครูบุสดี  แก่นแก้ว
19. ครูเอกนรินทร์  ธรรมนิยม
20. ครูพิรุณรัตน์  ศักดิ์แก้ว
21. ครูกลิ่นมณี วันนา
22. ครูอธิติญา ประดาสุข
23. ครูจินตนา ชัยทอง
24. ครูทวีชัย กลีบบัว
25. ครูจรรยาภรณ์ บุญสอน
26. ครูณาตยา ผสมวงศ์
27. ครูณัฐณิชา  ดาบุตรดี
28. ครูไพวัลย์  กรุงพิทักษ์
29. ครูพัชรี  สาแก้ว
30. ครูศราวุฒิ  วงศ์คำปัน
31. ครวลีวรรณ วัดตรง
32. ครูสุรัตยา แซ่ภู
 73265รูปเพื่อดูภาพเ73598พิ่มเติม