Get Adobe Flash player

Login

ปฏิทิน

January 2020
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

voice62

writh

DLIT2016

tree

 art2

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
การอบรมพิเศษเรื่องพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

การอบรมพิเศษเรื่องพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ณ หอประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. วันพฤหัสบดีที่ ๒๘สิงหาคม ๒๕๖๒ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและคำนึงถึงความเป็นอยู่ดีมีสุขของประชาชน ทรงมีพระราชปณิธานที่จะ สืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชกรณียกิจ และโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ในปัจจุบันโครงการจิตอาสาพระราชทาน ได้ดำเนินกิจกรรมตามแนวพระราชดำริอย่างต่อเนื่องและขยายขอบเขตครอบคลุมพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้การดำเนินการโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ปัญหาในแต่ละพื้นที่ได้ถูกต้องตรงตามความต้องการชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศและความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างยั่งยืนการอบรมในครั้งนี้เป็นการขยายผลการฝึกหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๒/๖๑โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์ิ" ให้แก่ข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ได้ทราบอย่างเข้าใจ รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายจิตอาสาในพื้นที่ โดยวิทยากรบรรยายให้ความรู้เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อปลูกจิตสำนึก ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รับรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยอย่างลึกซึ้ง โดยที่บูรพกษัตริย์ไทยได้ทรงเสียสละเพื่อปกปักรักษาเอกราชของชาติไทยตราบจนปัจจุบัน โดยมีนายประภัสสร์ 
มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม
456