Get Adobe Flash player

Login

ปฏิทิน

June 2020
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
กิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต

รวมกจกรรม ๑๙๐๗๑๐ 0697รวมกจกรรม ๑๙๐๗๑๐ 0702

โรงเรียนรัตนบุรีได้จัดกิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ณ บริเวณโดมรัตนบุรี ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะครู นักเรียน พนักงานและลูกจ้างได้เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียงกัน