Get Adobe Flash player

Login

ปฏิทิน

January 2020
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

voice62

writh

DLIT2016

tree

 art2

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
กิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต

รวมกจกรรม ๑๙๐๗๑๐ 0697รวมกจกรรม ๑๙๐๗๑๐ 0702

โรงเรียนรัตนบุรีได้จัดกิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ณ บริเวณโดมรัตนบุรี ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะครู นักเรียน พนักงานและลูกจ้างได้เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียงกัน