Get Adobe Flash player

ปฏิทิน

September 2021
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

อิตา
googleclassroom

 เสียง 62
writh2

 ดิ้น

DLIT2016

ต้นไม้

 ร่าง 2

ลดเพม1

 

ปาย is

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
การจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2563

โรงเรียนรัตนบุรี ได้เข้ารับการนิเทศ กำกับติดตาม การจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษา โดย นายสุพินทร์  พุฒตาล  นายพิทักษ์  ทวีแสง  นายรณภากาศ สุพรรณไกรสีห์ และนางสร้อยเพชรวุฒิงาม  ผู้ประเมิน

13232239561239563239562