Get Adobe Flash player

Login

ปฏิทิน

August 2019
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

moodle2

Sketch

writh

DLIT2016

tree

 art2

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนรัตนบุรี

โรงเรียนรัตนบุรี ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการ

จำนวน  ๑  อัตรา  อัตราจ้าง   ๙,๐๐๐.-  บาท/เดือน  

๒. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก

                        ๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

     ๒.๒ เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป

     ๒.๓ มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

. การรับสมัคร และเอกสารหลักฐาน

                        ๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  

                              ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนรัตนบุรี

ตั้งแต่วันที่ ๒๒-๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.– ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ )

     ๓.๒   หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

                             ๓.๒.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕ x ๑ นิ้ว
โดยถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย) และถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน ๓ รูป

                             ๓.๒.๒ สำเนาปริญญาบัตรหรือสำเนาหนังสือรับรองวุฒิ และหรือสำเนาแสดงผล                 การเรียน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ

          ๓.๒.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(ยังไม่หมดอายุ) จำนวน ๑ ฉบับ     

                             ๓.๒.๔ สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร จำนวน ๑ ฉบับ  

                             ๓.๒.๕ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน
๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙

                             ๓.๒.๖ หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ เช่น ใบสำคัญการสมรส

ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล เป็นต้น

                   เอกสารตามข้อ ๓.๒.๒, ๓.๒.๓, ๓.๒.๔, และ ๓.๒.๖ ให้นำฉบับจริงมาแสดงในวันสมัครด้วย    

และเอกสารที่เป็นฉบับสำเนาต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ                                                              

                   ๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

     คณะกรรมการสรรหา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒   ณ โรงเรียนรัตนบุรี  และเว็บไซต์ http://www.rattanaburi.ac.th