Get Adobe Flash player

Login

ปฏิทิน

April 2020
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
นักเรียนและครูเข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาดูงานที่เซิร์น ปี 2563

แจ้งคุณครูและนักเรียนโรงเรียนรัตนบุรี เนื่องจากโรงเรียนสุรนารี แจ้งส่งนักเรียนและครูเข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาดูงานที่เซิร์น ปี 2563 สมัครภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 คุณสมบัติผู้สมัคร (1) เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายวิทยาศาสตร์) (2) มีสัญชาติไทย (3) อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี นับถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 (4) มีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชาไม่ต่ำกว่า 3.50 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 3.50 (5) ฟังพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี (6) .... etc.... นักเรียนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ป้ายประชาสัมพันธ์ หน้าห้อง 122 (******* สมัครภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 *********)

S 71024678S 71024679S 71024680