ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคน

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ โรงเรียนรัตนบุรี


    รายวิชาที่มีอยู่

    การผลิตสื่อประสมโดยใช้เครื่องมือที่มีในชีวิตประจำวัน

    วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  วิชาพื้นฐาน มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องซอฟต์แวร์,หลักการแก้ปัญหา,การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์,อินเตอร์เน็ต 

    หนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลักษณะคล้ายหนังสือจริง สามารถเปิดอ่านได้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และมีลักษณะพิเศษคือสามารถสื่อสารกับผู้อ่านในลักษณะของมัลติมีเดียได้ ได้แก่ ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง