นางสาวอัจฉราวัลย์ สิงห์ภูงา

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา