Get Adobe Flash player
 • 1103.jpg

ปฏิทิน

May 2022
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

อิตา
googleclassroom

 เสียง 62
writh2

 ดิ้น

DLIT2016

ต้นไม้

 ร่าง 2

ลดเพม1

 

ปาย is

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา




ประกาศความดี

ตัดต่อสร้าง Bloggif

Youtube

What Is Your Wish  For Christmas?

ezgif.com gif maker

 

Language & Cultural Festival

ezgif.com gif maker 1

 • ผลการตรวจ
  ผลการตรวจ
 • การแข่งขันส่งเสริมคุณธรรม
  การแข่งขันส่งเสริมคุณธรรม
 • การประกวดโครงงานคุณธรรม โรงเรียนรัตนบุรีได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง
  การประกวดโครงงานคุณธรรม โรงเรียนรัตนบุรีได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง
 • การนิเทศติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2564
  การนิเทศติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2564
 • ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เรื่องผลการพิจารณา ครูผู้บริหารสถานศึกษาได้รับรางวัล SMART TEACHER และรางวัล SMART DIRECTOR ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เรื่องผลการพิจารณา ครูผู้บริหารสถานศึกษาได้รับรางวัล SMART TEACHER และรางวัล SMART DIRECTOR ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 • ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เรื่องผลการพิจารณา ครูผู้บริหารสถานศึกษาได้รับรางวัล SMART TEACHER และรางวัล SMART DIRECTOR ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เรื่องผลการพิจารณา ครูผู้บริหารสถานศึกษาได้รับรางวัล SMART TEACHER และรางวัล SMART DIRECTOR ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 • ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เรื่องผลการพิจารณา ครูผู้บริหารสถานศึกษาได้รับรางวัล SMART TEACHER และรางวัล SMART DIRECTOR ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เรื่องผลการพิจารณา ครูผู้บริหารสถานศึกษาได้รับรางวัล SMART TEACHER และรางวัล SMART DIRECTOR ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 • rubnukrean.jpg
 • ประกาศรบสมครเรยน2565.jpg
 • ผลการศึกษาต่อ
  ผลการศึกษาต่อ
 • นายธนพล สร้อยโชติ (นิติศาสตร์)
  นายธนพล สร้อยโชติ (นิติศาสตร์)
 • นายธนพล ก้านน้อย (สัตวศาสตร์)1
  นายธนพล ก้านน้อย (สัตวศาสตร์)1
 • นางสาวทิพอาภา สุขบท(ภาษาอังกฤษ)
  นางสาวทิพอาภา สุขบท(ภาษาอังกฤษ)
 • นางสาวทิพอาภา สุขบท(ภาษาอังกฤษ)1
  นางสาวทิพอาภา สุขบท(ภาษาอังกฤษ)1
 • นางสาวรัชดาภรณ์ หวังสุข(ประถมศึกษา))
  นางสาวรัชดาภรณ์ หวังสุข(ประถมศึกษา))
 • นางสาวรจนา ชอบกล้า (วิศกรรมโลจิสติกส์))
  นางสาวรจนา ชอบกล้า (วิศกรรมโลจิสติกส์))
 • นายพงศ์ภัค เหลาคำ(ภาษาอังกฤษธุรกิจ))
  นายพงศ์ภัค เหลาคำ(ภาษาอังกฤษธุรกิจ))
 • นางสาวอัมพวรรณ จันทไทย(รัฐประศาสนศาสตร์))
  นางสาวอัมพวรรณ จันทไทย(รัฐประศาสนศาสตร์))
 • นางสาวปรีดาภรณ์ บุญภา (การบริบาลทางเภสัชกรรม))
  นางสาวปรีดาภรณ์ บุญภา (การบริบาลทางเภสัชกรรม))
 • นางสาววีริน สนธิรัตน์(ชีววิทยา)
  นางสาววีริน สนธิรัตน์(ชีววิทยา)
 • นางสาวกานต์ธิดา ภูมิยิ่ง (สาธารณสุขศาสตร์))
  นางสาวกานต์ธิดา ภูมิยิ่ง (สาธารณสุขศาสตร์))
 • นางสาวรุ้งทิวา ทาผา(พยาบาลศาสตร์)
  นางสาวรุ้งทิวา ทาผา(พยาบาลศาสตร์)
 • นางสาวนิตยา ดีเข็ม (การจัดการโลจัสจิกส์)
  นางสาวนิตยา ดีเข็ม (การจัดการโลจัสจิกส์)
 • นายชยานันต์ บุญปัญญา(การเงินการลงทุน))
  นายชยานันต์ บุญปัญญา(การเงินการลงทุน))
 • นางสาวสุพัตรา พิมพ์งาม(นิติศาสตร์)
  นางสาวสุพัตรา พิมพ์งาม(นิติศาสตร์)
 • นางสาวพัชรี ทวีรัตน์(คณิตศาสตร์)
  นางสาวพัชรี ทวีรัตน์(คณิตศาสตร์)
 • นายนันทกร กิ่งวงษา(การบริบาล)
  นายนันทกร กิ่งวงษา(การบริบาล)
 • นางสาวศิรดา ชาน้อย(คณิตศาสตร์ประยุกต์))
  นางสาวศิรดา ชาน้อย(คณิตศาสตร์ประยุกต์))
 • นายธนพล บุญลาย(ดนตรีศึกษา)
  นายธนพล บุญลาย(ดนตรีศึกษา)

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
next
prev

Prev Next

youtube ลูกเสือ รร รัตนบุรี

×

แจ้งให้ทราบ

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Home

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ประกอบด้วย

     1.ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล เอกสาร>>ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 1.1

     2.แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน เอกสาร>>แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน 1.2

     3.แบบสรุปผลการเยี่ยมบ้านนนักเรียน เอกสาร>>แบบสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน 1.3

     4.แบบบันทึกการสังเกต เอกสาร>>แบบบันทึกการสังเกต 1.4

     5.แบบบันทึกการสอบสัมภาษณ์ เอกสาร>>แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 1.5

2.การคัดกรองนักเรียน ประกอบด้วย

     1. SDQ แบบประเมินตนเอง ฉบับนักเรียน เอกสาร>>SDQ นักเรียนประเมิน 2.1

     2.SDQ แบบประเมินตนเอง ฉบับครูประเมิน เอกสาร>>SDQ ครูประเมิน 2.2

     3.SDQ แบบประเมินตนเอง ฉบับผู้ปกครอง เอกสาร>>SDQ ผู้ปกครองประเมิน2.3

     4.การให้คะแนนและการแปลผล เอกสาร>>การให้คะแนน SDQ

     5.แบบบันทึกการคัดกรองรายบุคคล เอกสาร>>แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล.2.5

     6.แบบสรุปคัดกรองนักเรียน เอกสาร>>แบบสรุปผลคัดกรองนักเรียน 2.6

     7.เกณฑ์การคัดกรองนักเรียน เอกสาร>>เกณฑ์การคัดกรองนักเรียน 2.7

     8.แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ เอกสาร>>แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ 2.8

     9.การให้คะแนนและการแปลผล เอกสาร>>การให้คะแนน2.9

3.การส่งเสริมและการพัฒนานักเรียน ประกอบด้วย

     1. แบบบันทึกการจัดกิจกรรมโฮมรูม เอกสาร>>แบบบันทึกการจัดกิจกรรมโฮมรูม

     2.สรุปการแก้ไขพฤติกรรมและส่งเสริมนักเรียน เอกสาร>>ข้อปฏิบัติในการบันทึกการจัดกิจกรรมโฮมรูมของครูประจำชั้น 3.2.

     3.แบบประเมินการจัดกิจกรรมโฮมรูม เอกสาร>>แบบประเมินการจัดกิจกรรมโฮมรูม 3.3

     4.สรุปผลการจัดกิจกรรมโฮมรูม เอกสาร>>สรุปผลการจัดกิจกรรมโฮมรูม 3.4

     5.แบบบันทึกการจัดกิจกรรมการส่งเสริมพฤติกรรม เอกสาร>>แบบบันทึกการจัดกิจกรรมการส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน 3.5

     6.แบบรายงานผลการจัดประชุมผูปกครองชั้นเรียน เอกสาร>>แบบรายงานผลการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน 3.6

      7.แบบบันทึกการสรุปผการจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน เอกสาร>>แบบรายงานผลการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน 3.7

     8.แบบสรุปผลการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนานักเรียน เอกสาร>>แบบสรุปผลการดำเนินงานส่งเริมและพัฒนานักเรียน 3.8

4.การป้องกันและแก้ไขปัญหา ประกอบด้วย

     1.แบบบันทึกการติดตามดูแลนักเรียน  เอกสาร>>แบบบันทึกการติดตามนักเรียน แบบ ดล.4.1

     2.แบบบันทึกการติดต่อผู้ปกครอง เอกสาร>>แบบบันทึกการติดต่อผู้ปกครอง แบบดล.4.2.

     3.แบบบันทึกพฤติกรรมการเฝ้าระวังดูแลช่วยเหลือนักเรียน เอกสาร>>แบบบันทึกพฤติกรรมและการเฝ้าระวังดูแลช่วยเหลือนักเรียน แบบ ดล.4.3

     4.แบบบันทึกการให้ตำปรึกษาเอกสาร>>แบบบันทึกการให้คำปรึกษา แบบ ดล.4.4

     5.แบบบันทึกการประชุมให้คำปรึกษา เอกสาร>>แบบบันทึกการประชุมให้คำปรึกษาเพื่อแก้ปัญหานักเรียน 4.5.

     6.แบบบันทึกการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล เอกสาร>>แบบบันทึกการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล แบบ ดล.4.6

     7.แบบสรุปผลการดำเนินงานการป้องกันและการแก้ไขปัญานักเรียน เอกสาร>>แบบสรุปผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน แบบ ดล.4.7

5.การส่งต่อ ประกอบด้วย

     1.แบบบันทึกการส่งต่อนักเรียน (ภายใน) เอกสาร>>แบบสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน 5.1

     2.ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนเพื่อส่งต่อหน่วยงานภายนอก  เอกสาร>>บันทึกข้อความ แบบ ดล 5.2

     3.แบบรายงานแจ้งผลการช่วยเหลือนักเรียน เอกสาร>>แบบรายงานแจ้งผลการช่วยเหลือนักเรียน แบบ ดล 5.3

     4.แบบสรุปผลการส่งต่อนักเรียน เอกสาร>>แบบสรุปผลการส่งต่อนักเรียน 5.4

ผู้บริหารสถานศึกษา

ผอ2

Fackbook

สารสนเทศโรงเรียน

ppp

คมอคร

คมอนกเรยน
topRBB
right1
right2 

Drive
Driy


Driy2

download

ตารางเรยน64

 

จำนวนผู้เข้าชม

6351074
วันนี้
เมื่อวาน
สัปปดาห์นี้
สัปปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
1137
1744
9329
6337917
21795
21015
6351074

IP คุณ : 3.238.176.43
2022-05-28 09:04

สร้างขึ้นด้วย Padlet