Get Adobe Flash player

ปฏิทิน

May 2022
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

อิตา
googleclassroom

 เสียง 62
writh2

 ดิ้น

DLIT2016

ต้นไม้

 ร่าง 2

ลดเพม1

 

ปาย is

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
ห้องเรียน Googel Classroom

ครูผู้สอน                                สื่อ

คุณครูวิภาพันธ์  บุดดี               ห้องเรียน Googel Classroom  
คุณครู ดารา   ปุยะติ   
            บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
 
                                         ห้องเรียน Googel Classroom 

คุณครูรัสนา  อนันตสุข              บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ภาษาซี


คุณครู ธรรมจักร  วีระพันธ์          การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ sketup


คุณครู สุรัตยา  แซ่ภู่                 วิชาเคมี    

  
คุณครู ศิวรินทร์  ตาละชีพ          บทเรียนวิชาคอมพิวเตอร์

 

ครูสุนันทา  นาเจริญ                  1. เพลงภาษาอังกฤษ


T.Russell soens 1. gif movie

ครูมยุรา  ถาพรผาด                  1. รู้ภาษาไทยไปกับครูมยุรา