Get Adobe Flash player

ปฏิทิน

July 2021
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

อิตา
googleclassroom

 เสียง 62
writh2

 ดิ้น

DLIT2016

ต้นไม้

 ร่าง 2

ลดเพม1

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
การประชุมปฏิบัติการนิเทศกำกับ ติดตาม ระบบประกันคุณภาพการศึกษา

วันที่ 17  กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.30 นายสำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้เป็นประธานในการประชุมปฏิบัติการนิเทศกำกับ ติดตาม ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะนำการประเมินมาฐาน ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

4564