Get Adobe Flash player

ปฏิทิน

May 2022
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

อิตา
googleclassroom

 เสียง 62
writh2

 ดิ้น

DLIT2016

ต้นไม้

 ร่าง 2

ลดเพม1

 

ปาย is

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
เจริญสมาธิภาวนา สู่สันติภาพ ถวายอาจาริยบูชา ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

วันอังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนรัตนบุรีทุกท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรม “เจริญสมาธิภาวนา สู่สันติภาพ ถวายอาจาริยบูชา ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ” โดยกิจกรรมมีดังนี้
-การให้ความรู้ชีวประวัติของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต 
-ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนรัตนบุรี ร่วมกันเจริญสมาธิภาวนา เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของท่าน (นั่งสมาธิ)
timeline 20200218 120006timeline 20200218 120028