Get Adobe Flash player

ปฏิทิน

May 2022
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

อิตา
googleclassroom

 เสียง 62
writh2

 ดิ้น

DLIT2016

ต้นไม้

 ร่าง 2

ลดเพม1

 

ปาย is

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
เปิดฝึกอบรมหลักสูตรบูรณาการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและทักษะชีวิต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรบูรณาการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและทักษะชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 14-15 ตุลาคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน และค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนรัตนบุรี โดยในวันนี้ (15 ตุลาคม 2563) ดร.สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้มอบหมายให้ นายชวลิต เจนเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนรัตนบุรี
การลูกเสือเป็นขบวนการทางการศึกษา ที่มุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีคุณภาพ การศึกษาด้วยวิธีการของลูกเสือ จะช่วยให้เยาวชนมีคุณสมบัติตามที่สังคมต้องการ เช่น มีลักษณะของผู้นำที่ดี เป็นผู้มีประชาธิปไตย มีคุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกภาพและลักษณะนิสัย ที่เหมาะสมกับความต้องการของสังคม กระบวนการและวิธีการของลูกเสือที่เด็กได้รับเป็นกระบวนการทางธรรมชาติ ที่สอดคล้องกับหลักการศึกษา และตรงกับความต้องการของเด็ก คือ การเรียนปนเล่น การศึกษาด้วยกระทำและการศึกษาเพื่อจัดประสบการณ์ซึ่งเป็นคุณลักษณะพิเศษ กิจกรรมลูกเสือจึงมีความสำคัญยิ่งในการสร้างความเจริญก้าวหน้า การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดนี้ ก็เพื่อเสริมสร้างทักษะ การดำรงชีวิตของลูกเสือ ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3 ด้าน คือ ยึดมั่นประชาธิปไตย มีคุณธรรมความเป็นไทยและห่างไกลยาเสพติด ประกอบกับสถานการณ์ ยาเสพติดในปัจจุบัน ได้ทวีความรุนแรงขึ้น ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนรัตนบุรี โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 27 โรงเรียน ลูกเสือโรงเรียนละ 8 คน จำนวน 216 คน ผู้บังคับบัญชา 27 คน วิทยากร 20 คน บุคลากร/เจ้าหน้าที่ 10 คน รวมทั้งสิ้น 273 คน
ในการอบรมในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์ดร.วัชรา สามาลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรม วิทยากร จากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 21 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุรินทร์ คณะวิทยากรลูกเสือ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ขอขอบคุณโรงเรียนรัตนบุรี ที่ได้อนุเคราะห์สถานที่ในการจัดอบรม และโรงเรียนในสังกัด ที่ส่งลูกเสือ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือเข้ารับการอบรมในครั้งนี้
121234663 780866462766023 8415487747787353834 o121266079 780865996099403 8655848634783743592 o121533144 780866139432722 3792362678750339859 o121330209 780872169432119 2296598919404273331 o121675833 780873459431990 3002137901058563749 o121620862 780872166098786 6925734745903958715 o121625661 780874309431905 2172702829146964162 o