Get Adobe Flash player

ปฏิทิน

October 2021
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

อิตา
googleclassroom

 เสียง 62
writh2

 ดิ้น

DLIT2016

ต้นไม้

 ร่าง 2

ลดเพม1

 

ปาย is

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
"โครงการพัฒนาบุคลากรในองค์กร ด้วย competency" ณ โรงแรมรีโซเทล จังหวัดกาญจนบุรี

นายยรรยงค์ วงค์คำจันทร์ ผู้อำนวยการนำคณะครูและบุคลากรโรงเรียนรัตนบุรี เข้าร่วม "โครงการพัฒนาบุคลากรในองค์กร ด้วย competency" ณ โรงแรมรีโซเทล จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2563 เป้าหมาย ครูทุกคนมีศักยภาพ พร้อมพัฒนาโรงเรียน ภายใต้ Heart Model หัวใจดวงเดียวกัน

457241457242457245