Get Adobe Flash player

ปฏิทิน

September 2021
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

อิตา
googleclassroom

 เสียง 62
writh2

 ดิ้น

DLIT2016

ต้นไม้

 ร่าง 2

ลดเพม1

 

ปาย is

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
ศูนย์พักคอยระดับอำเภอ แห่งที่ 2 เพื่อดูแลประชาชนรัตนบุรีผู้ป่วยโควิด-19

"รัตนบุรี สถาบันของชาวเมืองแก้ว" ร่วมกับ ส่วนราชการเมืองรัตนบุรี จับมือกันทำหน้าที่ด้วยหัวใจ พร้อมตั้งศูนย์พักคอยระดับอำเภอ แห่งที่ 2 เพื่อดูแลประชาชนรัตนบุรีผู้ป่วยโควิด-19 ทุกคน
เมื่อวันที่ 28 ก.ค.64 นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอรัตนบุรี นายดุษฎี ดวงใจ ปลัดอาวุโส พ.ญ.จุฑารัตน์ บุตรดีขันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตนบุรี น.พ.กฤษฎา วันดี รองผู้อำนวยการโรงพยาาลรัตนบุรี นายสมศักดิ์ เผ่าสอน สาธารณสุขอำเภอ นายทรงฤทธิ์สถิต อิทธิพลไพศาล
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอรัตนบุรี นายสมชัย จึงวิเศษพงษ์ ประธานกรรมการสถานศึกษา นายยรรยง วงค์คำจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี นายณัฐวัฒน์ อรรถกุลวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลรัตนบุรี นางจินตนา จรรยาวัฒนานนท์ กำนันตำบลรัตนบุรี และโรงเรียนรัตนบุรี ร่วมกันชี้แจงสร้างการรับรู้ข่าวสารกับประชาชน เกี่ยวกับมาตรการจัดการสถานการณ์การแพร่กระจายไวรัสโควิด-19 ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ
เพื่อสร้างความเชื่อมั่น มาตรฐานความปลอดภัยภายในศูนย์ ลดโอกาสเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อไวรัสในชุมชน โดย่มีการจัดการอย่างเป็นระบบ จากนั้น ได้ร่วมมือกันตรวจความพร้อม จัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์พักคอยอำเภอรัตนบุรี แห่งที่ 2 ณ อาคารหอประชุมศรีนครเตา โรงเรียนรัตนบุรี โดยมีภาคส่วนต่างๆ ร่วมเตรียมการช่วยเหลือสนับสนุน ดังนี้
1. โรงเรียนรัตนบุรี พิจารณาอนุญาตให้ใช้สถานที่ อาคารหอประชุมศรีนครเตา และ บริเวณโดยรอบ
2. เทศบาลตำบลรัตนบุรี จัดกำลังเจ้าหน้าที่ปรับปรุงพื้นที่ สร้างห้องน้ำเพิ่มเติม ปิดกั้นแนวเขตบริเวณ ศูนย์พักคอยให้เป็นสัดส่วน ชัดเจน ปลอดภัย
3. วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี สนับสนุน ติดตั้งกล้องวงจรปิด ที่ศูนย์พักคอย วัสดุในการสร้างห้องสุขาเพิ่มเติม จัดการระบบไฟฟ้าแสงสว่างรอบอาคารหอประชุมและระบบเสียงสำหรับการสื่อสารภายในศูนย์
4. โรงพยาบาลรัตนบุรี จัดระบบการบริหารจัดการพื้นที่ สภาพแวดล้อม มูลฝอยในศูนย์ ฯ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่ และ พื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้ง สนับสนุนอาหารเจ้าหน้าที่ ประจำศูนย์ฯ และ อาหารผู้เข้าศูนย์พักคอย
5. ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติจังหวัดสุรินทร์ สนับสนุนชุดเครื่องนอน จำนวน 80 ชุด และ ร่วมจัดอาหาร เพื่อบริการประชาชนที่เข้าศูนย์พักคอย
6. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลรัตนบุรี จัดกำลังผู้นำชุมชน ร่วมกับ ประชาชนจิตอาสา ร่วมเข้าเวรปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์พักคอย
7.นายทรงฤทธิ์สถิต อิทธิพลไพศาล ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอรัตนบุรี ย้ายและติดตั้งระบบควบคุมไฟฟ้า ณ หอประชุมนครเตา
ทั้งนี้ อำเภอรัตนบุรี มีศูนย์พักคอยอย่างเป็นทางการแล้ว จำนวน 1 แห่ง และ ได้เร่งประสานงานเตรียมพร้อมเปิดทำการศูนย์พักคอย แห่งที่ 2 ซึ่งเป็นการบูรณาการบุคลากร งบประมาณ และ ดำเนินการบริหารร่วมกันของส่วนราชการในท้องที่ ท้องถิ่น และ ชุมชน
นอกจากนี้ ทุกตำบล ได้จัดเตรียมสถานที่ พร้อมจัดตั้งศูนย์พักคอยระดับตำบลไว้แล้ว เพื่อดูแลประชาชนอำเภอรัตนบุรีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ทุกคน

20210728 121309a

20210728 121138a

20210728 114705a

20210801 095714a

20210801 101306a