Get Adobe Flash player

ปฏิทิน

September 2021
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

อิตา
googleclassroom

 เสียง 62
writh2

 ดิ้น

DLIT2016

ต้นไม้

 ร่าง 2

ลดเพม1

 

ปาย is

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
ประกาศโรงเรียนรัตนบุรี เรื่องแนวทางการดำเนินงานตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (เงินเยียวยา 2,000 บาท)

ประกาศโรงเรียนรัตนบุรี เรื่องแนวทางการดำเนินงานตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (เงินเยียวยา 2,000 บาท)
ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนรัตนบุรี
👉เตรียมเอกสารตามที่กำหนด(ศึกษาเพิ่มเติมรายละเอียดด้านล่าง)
👉ส่งเอกสารผ่านช่องทางตามที่ครูที่ปรึกษานัดหมาย
👉ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2564
☎️สอบถามเพิ่มเติม
👉 ร้อยตรีหญิงนิรัชรา บรรลัง รองผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ
โทร.0658897793
👉นางศศินา พรมตวง หัวหน้างานบริหารการเงินและบัญชี
โทร.0623296399
เชคตรวจสอบสิทธิ์

ประกาศโรงเรยนรตนบร2000 บาท 1 pages to jpg 0001

ประกาศโรงเรยนรตนบร2000 บาท 1 pages to jpg 0002

ประกาศโรงเรยนรตนบร2000 บาท 1 pages to jpg 0003