ข่าวประชาสัมพันธ์

Facebook - โรงเรียนรัตนบุรี

Facebook กลุ่มบริหารทั่วไป

เพจ กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนรัตนบุรี

เผยแพร่ผลงานนักเรียน

ประกาศโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

แผนเผชิญเหตุ

แผนเผชิญเหตุโรงเรียนรัตนบุรี กรณีติดเชื้อโควิด 19 ในสถานศึกษา 2565 

ผลการตรวจสอบการลงทะเบียน

ใบยินยอมรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019.

1

สรุปคัดกรองนักเรียนมาเรียน On-site (ส่งข้อมูลทุกวันอาทิตย์)

2

สำรวจการรับวัคซีน (หากมีจำนวน นรหรือ ผปค รับวัคซีนเพิ่ม ให้รายทุกวันอาทิตย์)

3

รายงานนักเรียนติดโควิด-19 (กรอกวันที่ติดเชื้อ ไม่ใช่วันเดือนปีเกิด)

4

รายงานครู-บุคลากรติดเชื้อโควิด-19

ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน

เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.1 และ ม.4
วันภาษาไทย
ประกวดมารยาทไทย
วันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่
แห่เทียนพรรษา

โรงเรียนคุณภาพ

โรงเรียนวิถีพุทธ

E-service

แผนที่โรงเรียนรัตนบุรี