ประกาศโรงเรียน
และข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ | รับสมัครงาน | จัดซื้อจัดจ้าง | ดาวน์โหลด

แผนเผชิญเหตุ

แผนเผชิญเหตุโรงเรียนรัตนบุรี กรณีติดเชื้อโควิด 19 ในสถานศึกษา 2565 

ผลการตรวจสอบการลงทะเบียน

ใบยินยอมรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019.

1

สรุปคัดกรองนักเรียนมาเรียน On-site (ส่งข้อมูลทุกวันอาทิตย์)

2

สำรวจการรับวัคซีน (หากมีจำนวน นรหรือ ผปค รับวัคซีนเพิ่ม ให้รายทุกวันอาทิตย์)

3

รายงานนักเรียนติดโควิด-19 (กรอกวันที่ติดเชื้อ ไม่ใช่วันเดือนปีเกิด)

4

รายงานครู-บุคลากรติดเชื้อโควิด-19

กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน

งานกลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มสาระวิทย์

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนวิถีพุทธ

โรงเรียนคุณภาพ

โรงเรียนวิถีพุทธ
โรงเรียนสีขาว
โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง

ลิงก์หน่วยงานภายนอก