กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง

1.พรบ.การศึกษา

      2. กฎหมายการศึกษา

      3. สรุปกฎหมายกับภารกิจจัดการศึกษา