ขอแสดงความยินดี

โรงเรียนรัตนบุรีขอแสดงความยินดีกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องในโอกาสที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ อนุมัติผลการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ (ว9 /2564) จำนวน 4 ท่าน ดังนี้
1.นางสาวบุสดี แก่นแก้ว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
2.นางสาววรัญญา นิยมพันธุ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้เลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูชำนาญการ
3.นายธนากร ฝอยจันทร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูชำนาญการ
4.นางวันวิสา สระแก้ว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้เลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูชำนาญการ