ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนโรงเรียนรัตนบุรี ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE และ MEP)