ประกาศโรงเรียนรัตนบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๗