แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570